Jabatan-Jabatan

 Pengenalan

 

<<sedang dikemaskini>>

Kategori : UMUM

Kemudahan JP

Persekitaran Jabatan Perdagangan  
image001 image007 image015
     
Pejabat Pengurusan    
image066 image069 image071
     
Pejabat Perdagangan 1    
image016 image022 image026
     
Jabatan Perdagangan 2    
image030 image034 image018
     
Jabatan Perdagangan 3    
image046 image038 image042
     
Bilik Kuliah Bilik Latihan Makmal Pengaturcaraan
image065 image094 image098
     
Makmal Komputer Am Makmal Stenografi Makmal Menaip
image076 image082 image080
     

 

Kategori : UMUM

Pengenalan JP

Jabatan Perdagangan diwujudkan seiring dengan penubuhan POLISAS pada tahun 1976 dengan menawarkan dua program sahaja iaitu Sijil PenyimpananKira dan Sijil Sains Kesetiausahaan.  Kini terdapat enam program berkaitan bidang perniagaan dan pengurusan yang dilaksanakan oleh jabatan ini iaitu empat peringkat diploma dan dua peringkat sijil.  Walaubagaimanapun politeknik-politeknik Malaysia tidak akan menawarkan lagi program sijil mulai pengambilan pelajar sesi Julai 2010 ini.  Seramai 70 orang tenaga pengajar di jabatan ini yang terlatih, berpengalaman dan pakar di dalam bidang masing-masing diberi tanggungjawab bagi melahirkan tenaga mahir separa profesional yang berkemahiran tinggi dan berwibawa.  Pengajian diploma dijalankan selama 6 semester (3 tahun) dan 4 semester (2 tahun) bagi pengajian sijil termasuk 1 semester latihan industri.  Pelajar perlu mengikuti latihan tersebut selama 6 bulan di mana-mana syarikat atau jabatan kerajaan untuk mendapatkan pengalaman. 

Secara umum semua pelajar perdagangan akan diberi pengetahuan asas dalam bidang asas perakaunan, keusahawanan, prinsip ekonomi, aplikasi komputer dan statistik.  Kemudian mereka akan didedahkan dengan pengetahuan dan latihan khusus mengikut bidang masing-masing seperti program Diploma Sains Kesetiausahaan melatih pelajar dalam bidang trengkas, menaip, undang-undang perniagaan dan pembentukan personaliti.  Bagi program Diploma Perakaunan pelajar didedahkan dengan pengetahuan kewangan, perakaunan, perangkaan, kos, pengurusan, pengauditan, percukaian dan undang-undang perniagaan.   Pelajar di bidang Logistic and Supply Chain Management akan mempelajari tentang pengurusan rangkaian bekalan, prinsip pengangkutan, pergudangan, sistem Logistik berkomputer dan juga prinsip pembelian.  Diploma in Business Studies(E-Commerce) meliputi bidang perniagaan dan teknologi maklumat.  Pelajar akan dilatih cara-cara menggunakan kemahiran teknologi maklumat terkini di dalam perniagaan seperti pemasaran, undang-undang perniagaan, pengurusan risiko, pengaturcaraan komputer, pembangunan laman web, Internet Marketing dan E-Commerce.

 

Kategori : UMUM

Program JP

Jabatan ini menawarkan Program:

1) PROGRAM DIPLOMA AKAUNTANSI>>DIPLOMA IN ACCOUNTANCY>>DAT

 SINOPSIS

 Diploma Akauntansi di politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi diwujudkan  untuk menyediakan bakal graduan yang dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran dengan pendidikan bersepadu  yang berpengalaman dalam aspek disiplin, bidang dan sub-bidang perakaunan kewangan, pengauditan, percukaian dan kos dan perakaunan pengurusan serta pengurusan maklumat, teknologi maklumat , keusahawanan dan pembangunan interpersonal. Objektif bagi program ini ialah untuk menyediakan pendidikan perakaunan di peringkat profesional bagi memenuhi permintaan kedua-dua sektor awam dan swasta. Matlamat program ini adalah untuk melengkapkan bakal graduan dengan perakaunan dan kemahiran pengurusan dalam persekitaran perniagaan untuk membina kerjaya mereka dalam bidang perakaunan yang merangkumi keseluruhan spektrum komersil dan aktiviti kerajaan termasuk juga pendidikan siswazah dan pembelajaran sepanjang hayat. Setiap kursus dalam program perakaunan termasuk pendidikan yang ketat, peperiksaan, pengalaman, perkembangan interpersonal dan keperluan etika. Program ini direka dan diselaraskan dengan badan-badan perakaunan profesional di Malaysia yang merupakan Persatuan Akauntan Bertauliah (ACCA). Graduan akan dianugerahkan Diploma Perakaunan oleh pihak institusi.

 PROSPEK PEKERJAAN

 Pelajar yang lulus dalam program ini akan dapat memasuki pekerjaan dalam mana-mana industri. Pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang para pelajar perolehi daripada program ini akan membolehkan mereka menjadi:

 • Penolong Akauntan, pegawai akaun atau penolong pengawal kewangan dalam sektor  awam atau sektor swasta.
 • Penolong Audit dalam sektor awam dan swasta.
 • Juruteknik cukai, pembantu penilai cukai Hasil Dalam Negeri, Firma Ejen Cukai dan Firma Perunding cukai.
 • Penolong Penasihat Kewangan, Pegawai dalam institusi kewangan dan pelaburan syarikat.
 • Ahli akademik
 • Usahawan
 • Ejen sekuriti dan lain-lain bidang yang berkaitan
 • Lebih baik dalam kemajuan kerjaya dari segi melanjutkan pengajian ke peringkat pengajian yang lebih tinggi dan badan profesional

 MATLAMAT PROGRAM(PAI)
Diploma Perakaunan bertujuan untuk menghasilkan graduan perakaunan yang mempunyai pengetahuan, kemahiran teknikal dan sikap untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran perniagaan yang semakin meningkat.

 OBJEKTIF PROGRAM PENDIDIKAN (PEO)

 Diploma dalam program Perakaunan hendaklah menghasilkan para profesional yang:

 1. berpengetahuan dan kompeten dari segi teknikal dalam disiplin perakaunan sejajar dengan keperluan industri.
 2. efektif dalam komunikasi dan menunjukkan kualiti kepimpinan yang baik dalam sesebuah organisasi
 3. mampu untuk menyelesaikan masalah dalam perniagaan secara  inovatif, kreatif dan beretika melalui pendekatan yang mapan.
 4. dapat menunjukkan kemahiran keusahawanan dan mengiktiraf keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk kemajuan kerjaya yang berjaya.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)

Setelah tamat program ini, pelajar akan dapat:

 1. mengaplikasikan pengetahuan perakaunan dan bidang berkaitan dalam setiap industri di seluruh dunia.
 2. menunjukkan kepakaran teknikal yang komprehensif dalam bidang perakaunan.
 3. berkomunikasi dengan berkesan dalam bentuk penulisan dan percakapan dengan rakan sekerja, para professional yang lain  dan masyarakat.
 4. mengenalpasti, merumus dan menyediakan penyelesaian yang kreatif, inovatif dan berkesan kepada perniagaan.
 5. membangun semangat berpasukan yang berkesan dan cemerlang untuk mencapai matlamat yang sama.
 6. menjana minat untuk melibatkan diri dalam pendidikan sepanjang hayat untuk bidang profesional dan kemajuan kerjaya.
 7. mempunyai motivasi diri dan peningkatan kemahiran keusahawanan.
 8. melakukan secara profesional, beretika dan bertanggungjawab dengan perikemanusiaan, sejajar dengan kod kelakuan perakaunan profesional.
 9. menunjukkan kepimpinan yang berkesan dan tanggungjawab kerja berpasukan. 

2) PROGRAM DIPLOMA SAINS KESETIAUSAHAAN >> SECRETARIAL SCIENCE DIPLOMA>>DSK

 SINOPSIS 

Diploma Sains Kesetiausahaan direka untuk membangunkan keupayaan pelajar dalam mengendalikan surat-menyurat, laporan dan dokumen perniagaan. Ini akan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan profesional dalam bidang kesetiausahaan dan memerlukan kefahaman yang baik mengenai struktur organisasi di sektor awam dan swasta. Ini membolehkan pelajar menjadi individu separa profesional. Oleh itu, program ini mempunyai kepelbagaian yang tidak ternilai kepada mereka yang mendaftar dalam program ini. Diploma Sains Kesetiausahaan menyelaras tugas-tugas pentadbiran pejabat dan menyusun, menyebarkan maklumat. Ia meliputi pelbagai bidang pengetahuan dan kemahiran seperti Menaip, Trengkas, ‘Shorthand’, Pentadbiran Pejabat, Perisian Pejabat, Komunikasi Perniagaan, Pembentukan Personaliti, Undang-undang Perniagaan, Bahasa Asing dan Asas Perakaunan. Kebanyakan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi diperlukan dalampengalaman bekerja sebenar. Program Sains Kesetiausahaan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kebolehan yang diperlukan untuk membantu dalam kerja-kerja pentadbiran dalam mana-mana organisasi atau industri.

 PROSPEK PEKERJAAN

Pengetahuan dan kemahiran yang akan diperolehi oleh  pelajar daripada program ini akan membolehkan mereka memasuki pasaran kerja seperti berikut:

 • Setiausaha
 • Pembantu Pentadbiran
 • Setiausaha Sulit
 • Pembantu Peribadi
 • Pembantu Setiausaha
 • Pembantu Tadbir

 MATLAMAT PROGRAM (PAI)

Graduan Diploma Kesetiausahaan Sains akan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran kesetiausahaan dan pentadbiran yang membolehkan mereka memohon standard separa-profesional untuk peningkatan kerjaya dan pembangunan organisasi. Para graduan akan mempunyai sikap positif dan kelakuan kerja yang diperlukan, serta personaliti yang menyenangkan. Oleh itu, graduan akan berkomunikasi secara berkesan dengan rakan sekerja, pelanggan, majikan, masyarakat dan boleh bekerja sebagai individu atau dalam satu pasukan. Akhirnya, mereka akan mampu untuk menghadapi cabaran, berfikir secara kreatif dan kritis apabila berhadapan dengan situasi yang memerlukan penyelesaikan masalah di dalam tugas-tugas pengurusan peringkat pertengahan dan pengoperasian.

 OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO) 

Program Diploma Sains Kesetiausahaan akan menghasilkan separa profesional yang :

 1. berpengetahuan, kemahiran yang kompeten dalam disiplin Sains Kesetiausahaan dan mampu menyesuaikan diri dengan cabaran dan kemajuan teknologi yang baru dalam bidang kesetiausahaan.
 2. berkesan dalam komunikasi dan mampu menyediakan mereka dengan kemahiran sosial, kualiti kepimpinan dan bersedia untuk bertanggungjawab ke arah membangunkan negara dan komuniti.
 3. mampu untuk menyelesaikan masalah Kesetiausahaan  secara inovatif, kreatif dan beretika bagi menjamin keselamatan terhadap ancaman dalaman dan luaran organisasi
 4. dapat menunjukkan kemahiran keusahawanan dan mengiktiraf keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk kemajuan kerjaya.

 HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)

Setelah tamat program ini, pelajar diharapkan dapat:

 1.  mengaplikasikan prinsip-prinsip asas daripada disiplin Sains Kesetiausahaan dan kemahiran berkaitan kesetiausahaan di tempat kerja sebenar.
 2. menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam Disiplin Sains Kesetiausahaan yang betul dalam amalan di pejabat.
 3. berkomunikasi secara berkesan dengan golongan profesional, persekitaran masyarakat dan organisasi.
 4. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai untuk mencadangkan penyelesaian yang berkesan dalam organisasi.
 5. Membangunkan tanggungjawab sosial yang berkesan dan nilai kemanusiaan untuk memenuhi matlamat yang telah ditetapkan.
 6. Melibatkan diri dalam pembangunan sepanjang hayat pembelajaran dan profesional untuk memperkayakan pengetahuan dan kecekapan.
 7. Termasuk kemahiran keusahawanan dalam disiplin berkaitan yang menyumbang kepada pertumbuhan negara dan berdaya saing dalam industri yang berkaitan.
 8. Memaparkan personaliti yang baik dan mematuhi kod etika profesional untuk menyesuaikan diri cabaran persekitaran kerja sebenar.
 9. Menunjukkan kepimpinan yang berkesan dan tanggungjawab dalam kerja berpasukan.

3) PROGRAM DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN(E-DAGANG)>>DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES(E-COMMERCE)>>DEC

SINOPSIS

Diploma Pengajian Perniagaan (E-Dagang) menyediakan pelajar dengan gambaran keseluruhan trend elektronik-dagang terkini yang melanda global ekonomi sekarang. Program ini mencerminkan keperluan perniagaan yang berubah dengan cepat di dunia internet. Selain dari itu, program ini direkabentuk untuk melengkapkan pelajar dengan keupayaan untuk membangunkan pelbagai kemahiran dan  pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dunia E-Dagang dan E-Perniagaan yang pesat berkembang, sekali gus meningkatkan peluang kerjaya yang lebih baik terutamanya dalam bidang pemasaran dalam talian dan persekitaran laman web. 

Dalam usaha untuk menghasilkan pelajar yang berwibawa, program ini juga merangkumi pelbagai bidang perniagaan seperti perakaunan, ekonomi, keusahawanan, undang-undang komersil, statistik, matematik perniagaan dan pengurusan perniagaan. Program ini tidak akan hanya mengajar pelajar asas-asas e-dagang, konsep komputer dan perniagaan kajian, tetapi juga perlu mendidik mereka dengan multimedia, internet, pemasaran, persekitaran pengaturcaraan berasaskan web dan perisian e-dagang. Pelajar akan tahu bagaimana untuk mewujudkan laman web e-dagang dan tahu menilai kecekapan dan keberkesanan penggunaan e-dagang dalam perniagaan. Bagi meningkatkan kebolehan dan kemahiran mereka dalam e-dagang, pelajar akan menjalani enam semester termasuk program latihan industri. Kursus Bahasa Inggeris juga akan diajar sepanjang program untuk meningkatkan keyakinan diri dalam komunikasi pelajar.  Sementara itu, kursus-kursus agama dan moral akan diajar untuk mencapai objektif negara dalam memenuhi konsep modal insan.

PROSPEK  PEKERJAAN 

Graduan program ini berpeluang menceburi bidang pekerjaan seperti berikut:

 • Penolong Perancang E-dagang
 • Penolong Pembangun E-dagang
 • Penolong Penganalisis Perniagaan E-dagang
 • Usahawan
 • Perancang Perniagaan
 • Penolong Eksekutif Pembangunan E-Perniagaan
 • Penolong Eksekutif E-Dagang
 • Penolong Pengaturcara
 • Penolong Eksekutif Pemasaran Internet
 • Penolong Eksekutif Pemasaran E-dagang
 • Jurulatih Teknologi Web

 MATLAMAT PROGRAM(PAI)

Graduan Diploma Pengajian Perniagaan (E-Dagang) di Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi akan memiliki pengetahuan, kemahiran teknikal dan sikap dalam  menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi baru dan cabaran dalam bidang E-Dagang.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

Diploma Pengajian Perniagaan (E-Dagang) akan melahirkan separa profesional seperti berikut:

 1. dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam perniagaan dan persekitaran teknologi maklumat dengan mengekalkan sikap dan etika yang profesional.
 2. mampu berfikir secara kreatif dan kritikal apabila menghadapi situasi dalam menyelesaikan masalah tugas-tugas di tahap pengurusan dan operasi pertengahan dengan menggunakan teknik dan alat pengurusan yang betul.
 3. dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan penuh bertanggungjawab terhadap rakan sekerja, pelanggan, majikan dan masyarakat, serta bekerja dengan berkesan sebagai pemimpin atau sebagai satu pasukan.
 4. kompeten dalam mendedahkan kemahiran keusahawanan dan cekap dalam persekitaran yang berdaya saing dan dapat mengenalpasti keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk maju di dalam kerjaya.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)

Setelah tamat program ini, pelajar akan dapat:

 1. mengaplikasikan pengetahuan pengurusan, pemasaran, dan bidang-bidang lain yang berkaitan dalam persekitaran perniagaan.
 2. menggunakan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk amalan perniagaan yang sesuai.
 3. berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti dan ahli profesional yang lain.
 4. menganalisis, mentafsir dan menyelesaikan masalah data yang berhubung dengan projek-projek perniagaan dengan menggunakan alat dan teknik yang sesuai.
 5. menanam semangat berpasukan yang berkesan dan cemerlang bagi memenuhi matlamat yang sama.
 6. melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan profesional bagi memperkayakan pengetahuan dan kecekapan.
 7. memupuk kemahiran keusahawanan dalam bidang berkaitan yang menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi negara dan mempunyai daya saing dalam industri perniagaan.
 8. mengamalkan tanggungjawab secara profesional dan beretika, dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan untuk menyesuaikan diri dengan cabaran sebenar dalam persekitaran pekerjaan.
 9. menunjukkan kepimpinan yang berkesan dan menyesuaikan diri dalam kumpulan dengan pelbagai disiplin tanggungjawab.

4) PROGRAM DIPLOMA PENGURUSAN LOGISTIK DAN RANGKAIAN BEKALAN>>DIPLOMA IN LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT>>DLS

SINOPSIS

Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan adalah salah satu program yang paling popular dan menjadi rebutan oleh majikan di seluruh dunia. Ianya dibangunkan dengan tujuan untuk membantu pihak pengurusan untuk merancang, melaksana, dan memperolehi tenaga mahir dalam pelbagai bidang logistik dan industri yang berkaitan rantaian bekalan. Kandungan kursus direka bentuk  merangkumi semua aspek Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan iaitu untuk mendidik dan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan yang komprehensif dan berkemahiran dalam bidang yang berkaitan.

PROSPEK KERJA 

Graduan program Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan mampu untuk bekerja sebagai:

 • Pegawai Eksekutif Rangkaian Bekalan
 • Pegawai Eksekutif Logistik
 • Pegawai Eksekutif Pembelian
 • Pegawai Eksekutif PergudanganPegawai Eksekutif Pengangkutan
 • Pegawai Eksekutif Pengeluaran
 • Pegawai Eksekutif Operasi Kargo
 • Pegawai Eksekutif Pusat Pengedaran
 • Penganalisa Logistik
 • Pegawai Eksekutif Jaminan Kualiti
 • Perancang Logistik
 • Perancang Pengangkutan
 • Perancang Pengeluaran
 • Eksekutif Kawalan Inventori

MATLAMAT PROGRAM (PAI)

Graduan Program Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan dapat menggunakan komunikasi yang berkesan,  mempunyai kemahiran perundingan untuk berurusan dalam operasi perniagaan, 
membuat pertimbangan yang sewajarnya,  dapat membuat keputusan yang betul dan dapat menyelesaikan masalah di peringkat operasi.  Graduan dari program  ini juga akan mempunyai keupayaan untuk berfikir secara inovatif untuk berurusan dalam perniagaan domestik dan antarabangsa. Graduan juga akan  berpengetahuan mengenai perniagaan antarabangsa dan berkeupayaan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan prosedur kerajaan, peraturan-peraturan dan dokumentasi yang berkaitan dengan perniagaan domestik dan antarabangsa. Mereka juga akan mendapat kecekapan dan kefahaman mengenai pengetahuan asas dan kemahiran dalam pengurusan logistik. Graduan juga akan dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dengan sikap profesional dan etika yang betul dalam meningkatkan kerjaya , kemajuan profesional dan kepentingan pembelajaran sepanjang hayat mengikut perubahan persekitaran perniagaan.

OBJEKTIF PROGRAM PENDIDIKAN (PEO)

1. berpengetahuan, kompeten dari segi teknikal dalam bidang Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan dan dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi baru dan cabaran dalam bidang Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan.
2. berkesan dalam komunikasi dan mampu menyediakan pelajar dengan kemahiran sosial, kualiti kepimpinan dan bersedia untuk bertanggungjawab ke arah membangunkan masyarakat dan negara.
3. mampu untuk menyelesaikan masalah keselamatan IT dengan cara yang inovatif, kreatif dan beretika untuk mendapatkan keselamatan organisasi terhadap ancaman dalaman dan luaran.
4. dapat menunjukkan kemahiran keusahawanan dan keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk kemajuan kerjaya masa hadapan.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)

Setelah tamat program ini, pelajar akan dapat:
1. mengaplikasikan prinsip-prinsip asas pengurusan logistik dan rantaian bekalan dan lain-lain bidang yang berkaitan.
2. menggunakan kemahiran teknikal untuk menguruskan dokumen yang berkaitan dengan logistik.
3. berkomunikasi secara berkesan dengan pihak luar yang berkaitan dengan logistik, industri dan masyarakat luar.
4. menggunakan alat dan teknik yang sesuai untuk penyelesaian yang berkesan dalam menghadapi ancaman dan risiko terhadap Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan.
5. membangunkan tanggungjawab sosial yang berkesan dan nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi matlamat yang sama.
6. melibatkan diri dalam pembangunan sepanjang hayat pembelajaran untuk meningkatkan  pengetahuan dan kecekapan.
7. memupuk kemahiran keusahawanan yang menyumbang ke arah pertumbuhan negara dan berdaya saing dalam industri logistik.
8. mematuhi kod etika untuk menyesuaikan diri dalam cabaran kerjaya.
9. menunjukkan kepimpinan yang berkesan dan tanggungjawab kerja berpasukan.

 

Kategori : UMUM

KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN

Makmal Komputer

Terdapat 4 buah makmal komputer di JMSK bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan berkesan dan sistematik.

Makmal-makmal ini dilengkapi dengan perkakasan dan perisian komputer bersesuaian dengan kurikulum semasa termasuk kemudahan capaian Internet.

Disamping itu makmal komputer ini juga digunakan sebagai tempat latihan kakitangan POLISAS bagi meningkatkan kemahiran.

 

Makmal Matematik

Makmal ini digunakan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran kursus Matematik khasnya yang memerlukan perisian khas.

Perisian tersebut dapat membantu pelajar memahami konsep dan prinsip matematik dengan mudah dan berkesan.

Makmal Matematik juga dapat menjadikan pembelajaran Matematik menjadi lebih menarik dan seterusnya mendorong minat pelajar terhadap kursus Matematik.

 

Makmal Sains Kejuruteraan

Jabatan ini mempunyai 2 buah makmal Sains Kejuruteraan yang lengkap untuk pelajar menjalankan ujikaji bagi kursus Sains Kejuruteraan.  

Melalui latihan amali yang dijalankan pelajar dapat mengaitkan hubungan antara teori dan amali seterusnya meningkatkan ilmu pengetahuan dan kefahaman terhadap kursus tersebut.

 

Go to top